SW Panel - pytaj, twórz i dziel się opinią za punkty i nagrody!

Warunki użytkowania serwisu SW PANEL

WSTĘP

SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, 02-561 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000448547 prowadzi panel badawczy mający na celu badanie opinii publicznej ("Panel").

Panel służy do gromadzenia opinii, czyli odpowiedzi na różne kwestie związane z życiem Polaków. Pytania, które zadajemy, dotyczą wielu obszarów życia społecznego, gospodarczego i politycznego.

Badania w zakresie Panelu prowadzone są zgodnie z kodeksem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR (www.ofbor.pl), polskimi standardami jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie PKJPA (www.pkjpa.pl), kodeksem ESOMAR (esomar.org) oraz zgodnie z treścią ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Panel przestrzega obowiązującego w Polsce i w Unii Europejskiej prawa w zakresie ochrony danych osobowych respondentów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przedstawiony Regulamin został stworzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu społecznościowego, funkcjonującego pod domeną http://www.swpanel.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług przez serwis oferowanych. Regulamin ustala prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności swpanel (zwana dalej "SW").

I. UCZESTNICTWO W SERWISIE
 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników, zwanych dalej również Panelistami.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez SW Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych opisanych na stronie: https://swpanel.pl/ankieteo oraz w https://ankieteo.pl/abonament.
 4. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę zgodnie z zasadami określony mi w pkt. XIII Regulaminu.
 5. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem https://www.swpanel.pl/rejestracja oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, daty urodzenia, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), płci.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej (login) oraz utworzonego przez siebie hasła. W trakcie tworzenia hasła Użytkownik jest informowany o sile hasła i powinien utworzyć min 8 znakowe silne hasło.
 8. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone po jego ujawnieniu osobom niepowołanym.
 9. W przypadku podejrzenia przejęcia konta – Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym SW kontaktując się na adres sw@swpanel.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia i do czasu wyjaśnienia sytuacji, operator panelu może nałożyć blokadę dostępu do konta i wstrzymać wszystkie zlecone wypłaty nagród.
II. PRYWATNOŚĆ
 1. Zbierane w serwisie dane demograficzne, takie jak: informacje o płci, wieku, wykształceniu, miejscu zamieszkania, dochodach oraz opinie Użytkowników uzyskane w trakcie badań są przetwarzane w zbiorcze zestawienia statystyczne w sposób uniemożliwiający wyodrębnienie danych pojedynczej osoby. Informacje powyższe tworzą profil panelisty pomagają w procesie zapraszania do Badań.
 2. SW może gromadzić informacje o rejestracji oraz inne informacje o Użytkowniku za pośrednictwem Usług. Więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania tych informacji przez SW można znaleźć na stronie swpanel.pl w sekcji Polityka prywatności (https://swpanel.pl/polityka-prywatnosci)
III. POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. SW zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać prywatności Uczestników oraz zachować poufność udzielanych przez nich odpowiedzi.
 2. Dane osobowe Panelistów są przechowywane na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej, zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Dostęp do nich mają tylko pracownicy SW Research. Podane na etapie wypłaty nagród imię i nazwisko, adres, oraz pozostałe dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki nagród zamówionych przez Uczestnika, zgodnie z Regulaminem oraz do kontaktu w sprawie udziału w badaniach i weryfikacji poprawności podanych przez Panelistów danych osobowych.
 3. Dane, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy i w rozumieniu przepisów RODO, są przekazywane SW wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej RODO.
 4. SW gromadzi i przetwarza dane osobowe Panelistów wyłącznie w celu prowadzenia badań i organizowania Konkursów oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Panelu, w tym weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Panelu.
 5. SW będzie przekazywał osobom trzecim (Klientom) podawane przez Uczestników informacje wyłącznie w formie zanonimizowanych zestawień statystycznych, bez podawania informacji identyfikujących poszczególnych Panelistów.
IV. USŁUGI
 1. Wszystkie świadczenia oferowane przez SW są w dalszej części Regulaminu określane jako "Usługi".
 2. Usługi umożliwiają osobom, które spełniają odpowiednie wymogi, rejestrację w profilu użytkownika oraz wypełnianie ankiet. Osoby takie otrzymują status użytkownika SW ("Panelista").
 3. Paneliści mogą się ubiegać o uczestnictwo w ankietach na Stronie oraz sami je tworzyć lub współtworzyć.
 4. Paneliści mogą otrzymywać CashPoints lub inne formy wynagrodzenia za korzystanie z usług, które są udostępniane przez SW. (zob. sekcja V).
 5. Użytkownicy mogą otrzymywać SocialPoints - punkty społecznościowe o charakterze prestiżowym przyznawane dla osób, które tworzą lub uczestniczą w projektach badań społecznościowych (zob. sekcja VI).
V. CASHPOINTS
 1. Punkty CashPoints przyznawane są za:
  a) Całkowite wypełnianie ankiet komercyjnych organizowanych za pośrednictwem SW. Przez całkowite wypełnienie ankiety należy rozumieć ukończenie ankiety po części screeningowej (kwalifikacyjnej) i po uzyskaniu informacji / podziękowania za udział w badaniu.
  b) Wypełnienie części screeningowej ankiet komercyjnych organizowanych za pośrednictwem SW, o ile taka część istnieje, nawet jeśli Panelista nie został zakwalifikowany do dalszej części badania.
  c) Skuteczne polecanie serwisu za pomocą interefejsu „Poleć znajomum” . Przez skuteczne zaproszenie osoby do serwisu należy rozumieć rejestrację osoby poleconej w serwisie w wyniku skorzystania przez Panelistę z interfejsu zapraszania i która uzupełni swój profil. Punkty w wysokości 2 CashPoints są dopisywane za każdą osobę, która ma więcej niż 40 lat lub mieszka na wsi.
  d) Uczestnictwo w badaniach jakościowych za pomocą czatu internetowego audio, wideo lub tekstu.
  e) Niezakwalifikowanie Panelisty do badania jakościowego na skutek decyzji swpanel, z powodów innych niż niespełnienie przez Panelistę kryteriów rekrutacyjnych.
 2. Liczba CashPoints przysługująca za udział w ankietach różni się w zależności od długości trwania wywiadu (mediany czasu wypełniania ankiety) – im dłuższa ankieta tym więcej Użytkownik otrzymuje CashPoints.
 3. CashPoints są ważne bezterminowo.
 4. Punkty CashPoints mogą być wymienione są na takie nagrody jak: gotówkę, płatne licencje Ankieteo, wsparcie organizacji charytatywnych lub nagrody rzeczowe.
VI. SOCIALPOINTS
 1. Punkty SocialPoints przyznawane są za:
  a) Całkowite wypełnianie ankiet komercyjnych i niekomercyjnych organizowanych za pośrednictwem SW.
  b) Wypełnienie części screeningowej ankiet komercyjnych i niekomercyjnych organizowanych za pośrednictwem SW, o ile taka część istnieje, nawet jeśli Panelista nie został zakwalifikowany do dalszej części badania.
 2. SocialPoints są ważne bezterminowo.
VII. NAGRODY
 1. Punkty CashPoints mogą być wymieniane na: gotówkę, nagrody rzeczowe, kupony na zakupy w internecie, wspieranie organizacji charytatywnych, doładowania telefonów i inne nagrody, które będą dostępne w momencie wymiany punktów na liście nagród.
 2. Użytkownicy nie mogą przekazywać sobie punktów ani ich sprzedawać.
 3. Otrzymanie nagrody o wartości minimum 50 PLN jest możliwe po łącznym spełnieniu warunków:
  a) Panelista musi zdobyć minimum 100 punktów CashPoints.
  b) Panelista musi uczestniczyć w minimum dwóch badaniach komercyjnych, za które otrzymuje CashPoints.
 4. Nagrody w formie pieniężnej przekazywane są po uzbieraniu przez Panelistę minimum 100 CashPoints (50 PLN).
 5. Nagrody pieniężne wypłacane są jako wielokrotności liczby 50 np. 50, 100, 150 PLN itd.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe znajdujące się w formularzu wypłaty.
 7. Nagrody pieniężne przekazywane są Użytkownikowi za pomocą przelewu elektronicznego lub poprzez system PayPal.
 8. Nagrody pieniężne muszą być zatwierdzone przez Panelistę, poprzez link weryfikujący wysłany na skrzynkę mailową.
 9. Lista nagród rzeczowych jest publikowana na serwisie, w miejscu dostępnym dla wszystkich Panelistów po ich zalogowaniu.
 10. Czas pomiędzy wybraniem nagrody, a jej otrzymaniem wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.
 11. SW zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród w każdym czasie, przy czym nagroda już wybrana przez panelistę na podstawie uzbieranych punktów CashPoints nie ulega zmianie.
VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami tajnymi.
 2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Serwis na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez SW, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, SW może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.
 4. Zawierając Umowę z SW, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
  b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych SW oraz innych podmiotów.
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników.
  e) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę SW, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji.
  f) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.
  g) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem.
  h) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej.
 5. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Serwisu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  a) oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia.
  b) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych.
  c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 6. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
 7. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
IX. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW I PRAWDZIWOŚĆ DANYCH
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niezgodności między stanem faktycznym a podanymi w formularzu rejestracyjnym danymi osobowymi Użytkownika lub deklaracjami podanymi w ankietach, SW może wymagać przesłania skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Skan dokumentu nie musi zawierać zdjęcia, ale musi potwierdzić następujące dane:
  a) płeć
  b) imię
  c) dzienną datę urodzenia
  d) obywatelstwo polskie lub dowód na zamieszkiwanie w Polsce
 3. W przypadku podejrzenia podania nieprawidłowych danych konto może zostać tymczasowo zablokowane do momentu wyjaśnienia sytuacji.
 4. W przypadku niezgodności między przesłanym potwierdzeniem a zadeklarowanymi danymi podanymi na etapie rejestracji konta lub w ankietach, SW może na stałe zablokować konto Użytkownika.
 5. W przypadku stwierdzenia nieważności udzielanych odpowiedzi, gdy Operator ma uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik podaje nieprawdziwe informacje lub jego odpowiedź jest bezwartościowa np. wpisanie w pytaniu otwartym losowego ciągu znaków, Operator może:
  a) usunąć udzielony wywiad w całości i odpisać otrzymane za niego punkty.
  b) tymczasowo zablokować konto Użytkownika do momentu wyjaśnienia.
X. PRAWO DO KORZYSTANIA Z USŁUG
 1. Z Usług mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 lat.
 2. Małoletni uczestnik Panelu (poniżej 16 r.ż.) akceptując Regulamin oświadcza, że posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Panelu i na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Małoletni uczestnik Panelu zobowiązuje się podać w trakcie aktywacji konta (w profilu) adres email ustawowego opiekuna w celu potwierdzenia tożsamości i zgody opiekuna na uczestnictwo w badaniach rynku i opinii.
XI. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG
 1. Za korzystanie z podstawowych Usług nie są pobierane żadne opłaty.
XII. AKTUALIZACJA DANYCH
 1. Każdy panelista może zmienić w edycji profilu podane przez siebie dane.
 2. W przypadku zmiany danych podstawowych, podawanych przy rejestracji do serwisu SWPanel.pl (nazwisko, wiek, płeć) niezbędny będzie kontakt z administratorem: sw@swpanel.pl.
 3. Podane w profilu dane o miejscu zamieszkania i haśle można zmienić w edycji profilu.
 4. Inne dane podane w trakcie ankiety profilującej można zmienić na bieżąco ponownie wypełniając ankietę profilującą.
XIII. USUWANIE KONTA
 1. W każdej chwili uczestnik panelu może zrezygnować z uczestnictwa w panelu. W tym celu należy zalogować się na swoje konto, wejść w edycję profilu kliknąć „Usunięcie konta” i potwierdzić tę czynność. Dane użytkownika są bezpowrotnie usuwane po 14 dniach.
 2. W celu przywrócenia usuniętego konta należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem na kontakt: sw(at)swpanel.pl i zgłosić chęć przywrócenia konta.
XIV. UZUPEŁNIENIA REGULAMINU – FAQ
 1. Informacje na temat kluczowych funkcjonalności serwisu oraz najczęściej zadawane pytania znajdują się w dziale FAQ na stronie: https://swpanel.pl/faq
 2. Zmiana zapisów w FAQ nie powoduje zmiany regulaminu.
XV. PRAWA AUTORSKIE
 1. Usługi oraz inne materiały zawarte na serwisie, łącznie ze znakami, logo firmy oraz wszystkimi informacjami, treściami, projektami, tekstami, grafikami, danymi, oprogramowaniem, plikami oraz wyborem i rozmieszczeniem wszystkich wymienionych wyżej elementów stanowią własność SW. Jeśli użytkownik będzie przestrzegał niniejszej Umowy, SW przyzna mu ograniczone prawo dostępu do korzystania z Usług wyłącznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych. Korzystanie z Usług w celach innych niż te, które zostały określone w tej Umowie bez uprzedniej zgody pisemnej ze strony SW jest surowo zabronione.
XVI. AKTUALIZACJE UMOWY
 1. SW zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www. W przypadku zmiany Regulaminu SW zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na w/w stronie. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
KONTAKT Z SW

W przypadku wątpliwości dotyczących Umowy bądź Usług, prosimy o Kontakt