SW Panel - pytaj, twórz i dziel się opinią za punkty i nagrody!

Warunki użytkowania serwisu SW PANEL

WSTĘP

SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000448547 prowadzi panel badawczy mający na celu badanie opinii publicznej ("Panel").

Badania w zakresie Panelu prowadzone są zgodnie z kodeksem Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR (www.ofbor.pl), polskimi standardami jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie PKJPA(www.pkjpa.pl ), kodeksem ESOMAR(www.esomar.org) oraz zgodnie z treścią ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Przedstawiony Regulamin został stworzony na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu społecznościowego, funkcjonującego pod domeną https://www.swpanel.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług przez serwis oferowanych. Regulamin ustala prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności swpanel (zwana dalej "SW").

I. UCZESTNICTWO W SERWISIE
 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez SW Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).
 4. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem https://www.swpanel.pl/rejestracja oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, daty urodzenia, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), płci.
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści
II. PRYWATNOŚĆ
 1. Zbierane w serwisie dane demograficzne, takie jak: informacje o płci, wieku, wykształceniu, miejscu zamieszkania, dochodach oraz opinie Użytkowników uzyskane w trakcie badań są przetwarzane w zbiorcze zestawienia statystyczne w sposób uniemożliwiający wyodrębnienie danych pojedynczej osoby.
 2. SW może gromadzić informacje o rejestracji oraz inne informacje o Użytkowniku za pośrednictwem Usług. Więcej informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania tych informacji przez SW można znaleźć na stronie swpanel.pl w sekcji Polityka prywatności.
III. USŁUGI
 1. Wszystkie świadczenia oferowane przez SW są w dalszej części Regulaminu określane jako "Usługi".
 2. Usługi umożliwiają osobom, które spełniają odpowiednie wymogi, rejestrację w profilu użytkownika oraz wypełnianie ankiet. Osoby takie otrzymują status użytkownika SW ("Panelista").
 3. Paneliści mogą się ubiegać o uczestnictwo w ankietach na Stronie oraz sami je tworzyć lub współtworzyć.
 4. Członkowie Panelu mogą otrzymywać CashPoints lub inne formy wynagrodzenia za korzystanie z usług, które są udostępniane przez SW. Mogą również otrzymać SocialPoints jako punkty społecznościowe o charakterze prestiżowym przyznawane dla osób, które tworzą lub uczestniczą w projektach badań społecznościowych.
 5. Projekty społecznościowe to inicjatywy non profit, których inicjatorami są: swpanel, Paneliści, organizacje non-profit, których celem jest realizacja niekomercyjnych projektów badawczych.
IV. CASHPOINTS
 1. Punkty CashPoints przyznawane są za:
 2. a) Całkowite wypełnianie ankiet komercyjnych organizowanych za pośrednictwem SW.
  b) Wypełnienie części screeningowej ankiet komercyjnych organizowanych za pośrednictwem SW, o ile taka część istnieje, nawet jeśli Panelista nie został zakwalifikowany do dalszej części badania.
  c) Skuteczne polecanie serwisu za pomocą interefejsu „polecaj innym za punkty” , połączone z aktywnością osób zaproszonych. Przez skuteczne zaproszenie osoby do serwisu należy rozumieć rejestrację osoby poleconej w serwisie w wyniku skorzystania przez Panelistę z interfejsu zapraszania. Przez aktywność osoby zaproszonej należy rozumieć uczestnictwo tej osoby w minimum dwóch projektach komercyjnych organizowanych za pośrednictwem SW. Punkty są przyznawane osobie polecającej tylko po spełnieniu tych dwóch warunków łącznie, każdorazowo w liczbie 6 punktów za rejestrację jednej, aktywnej osoby.
  d) Uczestnictwo w badaniach jakościowych za pomocą czatu internetowego audio, wideo lub tekstu.
  e) Niezakwalifikowanie Panelisty do badania jakościowego na skutek decyzji swpanel, z powodów innych niż niespełnienie przez Panelistę kryteriów rekrutacyjnych.
  f) Zakwalifikowanie pytania dodanego przez Panelistę do comiesięcznego omnibusa społecznościowego.
  g) Za inną aktywność badawczą, w szczególności za propozycje interesujących projektów badawczych.

 3. CashPoints są ważne przez okres trzech lat od momentu ich przyznania, pod warunkiem, że od ostatniego logowania upłynął okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
 4. Punkty CashPoints mogą być wymienione są na takie nagrody jak: gotówkę lub nagrody rzeczowe.
 5. Punkty CashPoints mogą być wymienione na punkty SocialPoints (patrz Rozdział V). Za każdy punkt CashPoints panelista może otrzymać 2 punkty SocialPoints.
V. SOCIALPOINTS
 1. Punkty SocialPoints przyznawane są za:
 2. a) Całkowite wypełnianie ankiet niekomercyjnych organizowanych za pośrednictwem SW
  b) Wypełnienie części screeningowej ankiet niekomercyjnych organizowanych za pośrednictwem SW, o ile taka część istnieje, nawet jeśli Panelista nie został zakwalifikowany do dalszej części badania
  c) Do wymienionych w punktach 1 i 2 ankiet należą:

  i. Projekt społecznościowy, który realizowany jest przez Panelistę.
  ii. Projekt społecznościowy, który realizowany jest przez grupę badawczą
  iii. Omnibus społecznościowy, do którego pytania proponują wszyscy Paneliści
  iv. Wybrane projekty badawcze, realizowane przez SW w celach niekomercyjnych
  v. Projekty organizacji non-profit, niektóre projekty uczelni wyższych, których celem jest dobro nauki i rozwój społeczeństwa.

 3. Założenie Grupy Badawczej.
 4. Stworzenie projektu badania społecznościowego, przez Panelistę samodzielnie, bądź w ramach Grupy Badawczej.
 5. a) Za każdym razem, gdy Panelista wpłaca punkty CashPoints, otrzymuje punkty SocialPoints w ilości równej dwukrotności przekazanej liczby punktów.
  b) SocialPoints są ważne przez okres trzech lat od momentu ich przyznania, pod warunkiem, że od ostatniego logowania upłynął okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

VI. GRUPY BADAWCZE
 1. Każdy zarejestrowany użytkownik (Panelista) może utworzyć dowolną liczbę Grup Badawczych (dalej zwane Grupa) może też przystąpić do dowolnej ich liczby.
 2. Panelista tworzy Grupę Badawczą za pomocą dostępnego w swoim profilu interfejsu, w szczególności podając jego charakterystyki.
 3. Każdorazowe utworzenie Grupy Badawczej wymaga przekazania dla swpanel 15 CashPoints. Po założeniu Grupy Badawczej Użytkownik otrzymuje automatycznie 30 SocialPoints.
VII. NAGRODY
 1. Punkty CashPoints mogą być wymieniane na: gotówkę, nagrody rzeczowe, losy na loterii, kupony na zakupy w internecie, doładowania telefonów oraz punkty SocialPoints.
 2. Użytkownicy nie mogą przekazywać sobie punktów ani ich sprzedawać.
 3. Otrzymanie nagrody o wartości przekraczającej 50 PLN jest możliwe po łącznym spełnieniu warunków:
 4. a) Panelista musi zdobyć minimum 100 punktów CashPoints.
  b) Panelista musi uczestniczyć w minimum dwóch badaniach komercyjncych, za które otrzymuje CashPoints.

 5. Otrzymanie nagrody o wartości nieprzekraczjącej 50 PLN jest możliwe po zdobyciu przez Panelistę minimum 5 CashPoints, otrzymanych za udział w badaniu komercyjnym.
 6. Nagrody w formie pieniężnej przekazywane są po uzbieraniu przez Panelistę minimum 100 CashPoints (50 PLN).
 7. Wypłacane są kwoty w następujących wysokościach: 50, 100, 200, 500 PLN.
 8. Warunkiem otrzymania nagrody jest odpowiedź na krótkie pytaine konkursowe znajdujące się w formularzu wypłaty nagrody w postaci pieniężnej. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytanie otrzymują nagrodę pieniężną
 9. Nagrody pieniężne przekazywane są użytkownikowi za pomocą przelewu elektronicznego lub poprzez system PayPal.
 10. Lista nagród rzeczowych jest publikowana na serwisie, w miejscu dostępnym dla wszystkich Panelistów.
 11. Czas pomiędzy wybraniem nagrody, a jej otrzymaniem wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.
 12. Panelista może wziąć udział w loterii po uzbieraniu minimum 10 CashPoints, otrzymanych za udział w badaniu komercyjnym.
 13. swpanel zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród w każdym czasie, przy czym nagroda już wybrana przez panelistę na podstawie uzbieranych punktów CashPoints nie ulega zmianie.
VIII. LOTERIE
 1. SW organizuje loterie pieniężne i promocyjne.
 2. Loterie odbywają się w terminach ustalanych przez SW.
 3. Do każdej loterii przygotowywany jest oddzielny regulamin, który umieszczany jest w widocznym miejscu na serwisie na 14 dni przed jej przeprowadzeniem.
 4. W loterii mogą uczestniczyć wszyscy Paneliści, którzy zdobyli minimum 10 punktów wypełniając ankiety komercyjne.
 5. Na 14 dni przed odbyciem loterii istnieje możliwość zakupu losów.
 6. Wyłączną formą zakupu losów w loterii są punkty CashPoints.
 7. 2 (dwa) CashPoints = 1 (jeden) los w loterii.
 8. Każdy los ma taką samą szansę zostania wylosowanym.
 9. Każdy Panelista, który spełnia warunek z punktu 4, może nabyć dowolną liczbę losów, tym samym zwiekszając swoją szansę na wygraną w loterii. Losy nabywa się tylko poprzez interfejs umieszczony na serwisie.
IX. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami tajnymi.
 2. Każdy Użytkownik może mieć tylko 1 (jedno) Konto.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez SW, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, SW może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 4. Zawierając Umowę z SW, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
 5. a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu;
  b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych SW oraz innych podmiotów;
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
  e) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę SW, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
  f) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
  g) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
  h) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

 6. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
 7. a) oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
  b) oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
  c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 8. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
 9. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
X. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niezgodności między stanem faktycznym a podanymi w formularzu rejestracyjnym danymi osobowymi Użytkownika lub deklaracjami podanymi w ankietach, SW może wymagać przesłania skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Skan dokumentu nie musi zawierać zdjęcia, ale musi potwierdzić następujące dane:
 3. a) płeć}
  b) imię}
  c) dzienną datę urodzenia}
  d) obywatelstwo polskie lub dowód na zamieszkiwanie w Polsce}

 4. W przypadku podejrzenia podania nieprawidłowych danych konto może zostać tymczasowo zablokowane do momentu wyjaśnienia sytuacji
 5. W przypadku niezgodności między przesłanym potwierdzeniem a zadeklarowanymi danymi podanymi na etapie rejestracji konta lub w ankietach, SW może na stałe zablokować konto Użytkownika.
XI. PRAWO DO KORZYSTANIA Z USŁUG
 1. Z Usług mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 lat.
  1. Małoletni uczestnik Panelu (poniżej 18 r.ż.) akceptując Regulamin oświadcza, że posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Panelu i na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Małoletni uczestnik Panelu zobowiązuje się podać w trakcie aktywacji konta (w profilu) adres email ustawowego opiekuna w celu potwierdzenia tożsamości i zgody opiekuna na uczestnictwo w badaniach rynku i opinii
XII. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG
 1. Za korzystanie z podstawowych Usług nie są pobierane żadne opłaty.
XIII. AKTUALIZACJA DANYCH
 1. Każdy panelista może zmienić w edycji profilu podane przez siebie dane.
 2. W przypadku zmiany danych podstawowych, podawanych przy rejestracji do serwisu SWPanel.pl (nazwisko, wiek, płeć) niezbędny będzie kontakt z administratorem: sw@swpanel.pl.
 3. Podane w profilu dane o miejscu zamieszkania i haśle można zmienić w edycji profilu
 4. Inne dane podane w trakcie ankiety profilującej można zmienić na bieżąco ponownie wypełniając ankietę profilującą.
XIV. USUWANIE KONTA
 1. W każdej chwili uczestnik panelu może zrezygnować z uczestnictwa w panelu. W tym celu należy zalogować się na swoje konto, wejść w edycję profilu kliknąć „Usunięcie konta” i potwierdzić tę czynność. Dane użytkownika są bezpowrotnie usuwane po 14 dniach.
 2. W celu przywrócenia usuniętego konta należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem na kontakt: sw(at)swpanel.pl i zgłosić chęć przywrócenia konta
XV. UZUPEŁNIENIA REGULAMINU – FAQ
 1. Informacje na temat kluczowych funkcjonalności portalu oraz najczęściej zadawane pytania znajdują się w dziale FAQ na stronie: https://swpanel.pl/faq
 2. Zmiana zapisów w FAQ nie powoduje zmiany regulaminu
XVI. PRAWA AUTORSKIE
 1. Usługi oraz inne materiały zawarte na serwisie, łącznie ze znakami, logo firmy oraz wszystkimi informacjami, treściami, projektami, tekstami, grafikami, danymi, oprogramowaniem, plikami oraz wyborem i rozmieszczeniem wszystkich wymienionych wyżej elementów stanowią własność SW. Jeśli użytkownik będzie przestrzegał niniejszej Umowy, SW przyzna mu ograniczone prawo dostępu do korzystania z Usług wyłącznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych. Korzystanie z Usług w celach innych niż te, które zostały określone w tej Umowie bez uprzedniej zgody pisemnej ze strony SW jest surowo zabronione.
XVII. AKTUALIZACJE UMOWY
 1. SW zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www. W przypadku zmiany Regulaminu SW zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na w/w stronie. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
KONTAKT Z SW

W przypadku wątpliwości dotyczących Umowy bądź Usług, prosimy o Kontakt