Informacje prawne

Właścicielem serwisu swpanel.pl jest:

SW Research Sp. z o.o.
Ul. Irysowa 18c
00-666 Warszawa

NIP: 7010357799 KRS: 0000448547 sw(at)swresearch.pl

Zastrzeżenia ogólne

SW Research Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody jest niedozwolone. Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot SW Research Sp. z o.o. oznacza SW Research Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Irysowa 18c, KRS: 0000448547, Sąd Rejonowy w Warszawie; NIP: 7010357799; Regon: 146364186; - jak i każdą ze spółek w stosunku, do których SW Research Sp. z o.o. ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: SW Research Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą SW Research Sp. z o.o.

Prawa do publikacji

SW Research sp. z o.o. jest właścicielem wyłącznych praw do informacji zamieszczanych w zakładce „NEWS”. Przewidziane jest rozpowszechnienie i kopiowanie informacji. SW Research sp. z o.o. wyraża zgodę – nie naruszając warunków stosowania dotyczących innych części strony internetowej – na ich rozpowszechnienie i kopiowanie.

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.