REGULAMIN

PLEBISCYTU TOP ANKIETY

(aktualizacja 4 stycznia 2020)

I. Wprowadzenie

 1. Plebiscyt Top Ankiety, zwany też plebiscytem lub konkursem, to co miesięczne zestawienie najlepiej ocenianych ankiet przez użytkowników serwisu swpanel.pl i innych serwisów należących do grupy SW Research sp. z o.o. lub jej partnerów.
 2. Co miesiąc wynagradzamy 10 najlepszych ankiet punktami Cashpoints o łącznej puli 1000 punktów (Cashpoints).
 3. Uczestniczyć w plebiscycie mogą wszystkie ankiety, które zostały zgłoszone do konkursu.

II. Zgłaszanie i tworzenie projektów do plebiscytu Top Ankiety

 1. Jeden zarejestrowany w swpanel.pl użytkownik może zgłosić do 3 ankiet w każdym miesiącu niezależnie od posiadanego planu systemu Ankieteo
 2. Ankieta nie może być kopią innej utworzonej ankiety. Przez kopię ankiety rozumie się powielenie projektu za pomocą dostępnego interfejsu w systemie:

  Ankietę należy utworzyć jako nową korzystając z opcji Tworzenia nowego projektu:

 3. Aby zgłosić uprzednio przygotowaną ankietę to Top Ankiety należy skorzystać z kolektora Top ankiety (widok poniżej)

  lub skorzystać z szybkiego tworzenia z poziomu listy projektów (niebieska ikona z lewej strony przy projekcie)

 4. W obu przypadkach wymagana jest akceptacja regulaminu umieszczania ankiet w bazie ankiet.

 5. Projekty mogą być realizowane w oparciu o pełną funkcjonalność systemu Ankieteo do wersji premium, która jest opisana na stronie: https://ankieteo.pl/program-do-ankiet/funkcje
 6. Ankieta która jest zgłoszona do konkursu automatycznie posiada poniższe ustawienia:
 7. a) Brak możliwości edycji treści i ustawień do czasu zakończenia konkursu (ostatni dzień miesiąca)
  b) Data rozpoczęcia ankiety jest ustawiana na dzień dołączenia ankiety do konkursu
  c) Data zakończenia ankiety jest ustawiana na ostatni dzień miesiąca
  d) Jeśli ankieta otrzymała przed dodaniem do konkursu "Top ankiety" jakieś oceny - zostaną one wyzerowane
  e) Wszystkie dotychczas zebrane w danej ankiecie wywiady zostaną usunięte
  f) Ankietę można wypełnić tylko raz z jednego adresu IP
  g) Ankieta jest dostępna tylko dla zarejestrowanych w serwisach swpanel.pl i umieszczona w bazie ankiet (po akceptacji administratora)
  h) Włączona jest opcja przyznawania ocen za ankietę
  i) Maksymalna liczba możliwych wypełnień ankiety wynosi 1000 (jeden tysiąc)

 8. Ankietę możesz wypisać z konkursu w każdym momencie. Po wypisaniu ankiety nie bierze ona już udziału w konkursie
 9. Raz wypisanej z konkursu ankiety nie można zgłosić ponownie do Top ankiety
 10. Każda nadesłana w systemie ankieta podlega cenzurze. Ankiety o treści wulgarnej, nawołującej do nietolerancji, przemocy, obraźliwe, nie będą umieszczane w bazie ankiet ani nagradzane punktami.
 11. Projekty muszą być utworzone w systemie Ankieteo. Ankiety tworzone na systemach innych niż Ankieteo nie podlegają realizacji i ocenie.
 12. Ankiety mogą zawierać multimedia.
 13. W przypadku akceptacji projektu przez administratora i jej umieszczenia – twórca ankiety może zostać o tym powiadomiony drogą elektroniczną.
 14. Administrator w trakcie akceptacji lub realizacji projektu może zdecydować o:
 15. a) Terminach startu i zakończenia badania
  b) Ostatecznej wielkości zrealizowanej próby i doborze próby
  c) Liczbie punktów, które mogą zdobyć respondenci za wypełnienie ankiety
  d) Zmianie tematu badania na adekwatny do tematyki badania
  e) Poprawkach technicznych ankiety jeśli ankieta działa niepoprawnie z braku winy twórcy ankiety

 16. Każda ankieta przeznaczona do moderacji w konkursie Top Ankiety musi spełniać kilka warunków:
 17. a) Musi być ustawiona zgodnie z punktem II 2. Administrator sprawdza TYLKO ankiety, które są przeznaczone do umieszczenia w bazie ankiet lub dodane do konkursu Top ankiety
  b) Ankieta musi być możliwa do wypełnienia: ustawienia pytań, filtrów muszą umożliwiać jej wypełnienie w całości, aż do ekranu podziękowania za jej wypełnienie. Przykład: odrzucona zostanie ankieta, która wymusza wybranie wszystkich odpowiedzi w pytaniu wielokrotnego wyboru,
  c) Ankieta nie może zawierać wyraźnych wizualnych błędów (wynikających bądź z błędu systemu bądź z błędu ustawień). W przypadku błędów systemu moderator może skorygować ustawienia wizualne ankiety bez konsultacji z twórcą ankiety,
  d) Ankieta nie może zawierać rażących błędów ortograficznych lub składniowych oraz pustych pytań, szczególnie: Uzupełnij treść pytania, uzupełnij treść odpowiedzi
  e) Ankieta nie może naruszać praw osób trzecich i dobrych obyczajów,
  f) Ankieta nie może dotyczyć tematyki serwisów konkurencyjnych tj. podobnych do swpanel,
  g) Ankieta nie może reklamować produktu lub usługi,
  h) Ankieta musi zawierać co najmniej jedno pytanie nie będące pytaniem metryczkowym, o socjodemografię tj. wiek, płeć, dochód, miejsce zamieszkania itd.

 18. Ankiety zgłoszone do Top Ankiety nie są powiązane z limitem posiadanych, aktywnych ankiet w systemie Ankieteo.

III. OCENIANIE ANKIET

 1. Każdy zalogowany uczestnik panelu może ocenić ankiety po jej ukończeniu.
 2. Ocenianie odbywa się na skali 1-10, gdzie 1 jest wartością najgorszą a 10 najlepszą.
 3. Ankiety można oceniać tylko w trakcie ich aktywności.
 4. Każda ankieta może brać udział w plebiscycie tylko w miesiącu jej utworzenia/startu i tylko jeden raz. Ankiety skopiowane nie są brane pod uwagę w plebiscycie.
 5. Aby ankieta wzięła udział w plebiscycie musi być na nią oddanych co najmniej 100 (sto) ocen
 6. Wymogiem uczestnictwa ankiety w plebiscycie jest ilość jej wypełnień wynosząca co najmniej 250 (dwieście pięćdziesiąt)
 7. Ocena ankiety po miesiącu jej utworzenia nie jest liczona do średniej ocen.
 8. Na podstawie oddanych głosów tworzona jest średnia ocena użytkowników wyświetlana w Bazie Ankiet obok tytułu ankiety.
 9. Ankieta o najwyższej średniej ocen zgromadzonej w danym miesiącu otrzymuje tytuł TOP Ankiety, a kolejnych 9 tytuły Laureatów.
 10. W przypadku równej średniej (mierzonej do 2 miejsc po przecinku) o wyższej pozycji decyduje liczba oddanych głosów. W dalszej kolejności decyduje jury złożone z zarządu agencji badawczej SW Research.
 11. Podsumowanie rankingu odbywa się do 5 dnia każdego miesiąca. W trakcie podsumowania analizowane są oddawane oceny pod kątem fikcyjności kont.
 12. Wyniki będą ogłaszane co miesiąc w zakładce Konkursy oraz w dziale Ranking
 13. W plebiscycie nie są brane pod uwagę ankiety, które:
 14. a) Nie są zgłoszone prawidłowo według par. II
  b) Są wypełniane i oceniane przez uczestnika ankiety z innych kont
  c) Zostały odrzucone przez administratora na etapie moderacji
  d) Nie osiągnęły minimalnego pułapu ocen wynoszącego 100 ocen

IV. NAGRODY

 1. Nagrody za TOP Ankiety przyznawane są raz w miesiącu pierwszym 10 (dziesięciu) najlepiej ocenianym ankietom przez użytkowników według kolejności w bazie ankiet: http://swpanel.pl/baza-ankiet
 2. Każdy plebiscyt rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca i kończy zgodnie z ilością dni przypadających na dany miesiąc
 3. Nagrodą za 1 (pierwsze) miejsce w plebiscycie jest 500 punktów CashPoints o wartości 250 PLN
 4. Nagrodą za 2 (drugie) miejsce w plebiscycie jest 200 punktów CashPoints o wartości 100 PLN
 5. Nagrodą za 3 (drugie) miejsce w plebiscycie jest 100 punktów CashPoints o wartości 50 PLN
 6. Nagrodami za miejsca od 4 do 10 jest 25 punktów CashPoints o wartości 12,5 PLN każda
 7. Lista nagród może ulec zmianie po każdej edycji plebiscytu.

V. AKTUALIZACJE

 1. SW zastrzega sobie prawo do aktualizowanie niniejszego Regulamin. Jeśli to nastąpi, data aktualizacji na Regulaminie zostanie zmieniona. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania zaktualizowanego Regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu korzystania z serwisu SWPanel.pl lub innych serwisów należących do grupy SW Research sp. z o.o. lub jej partnerów.
 2. W przypadku sytuacji, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują postanowienia regulaminu serwisu oraz korzystania z systemu Ankieteo dla użytkowników indywidualnych https://ankieteo.pl/regulamin
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2020 roku i zmienia postanowienia regulaminu z 1 sierpnia 2017 roku.

KONTAKT Z SW

W przypadku wątpliwości prosimy o Kontakt.

 • Skorzystanie z naszego panelu/serwisu jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.
 • SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 448547, NIP 7010357799, kapitał zakładowy w wysokości 135.000,00 zł.