Analiza wyników ankiety "Quiz przyrodniczy."

Jakiego koloru nie ma w nazwie żadnego morza?
ZIELONEGO Istnieją cztery morza nazwane od kolorów: Czarne, Białe, Żółte i Czer­wo­ne. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Który ptak śpiewa w nocy?
SŁOWIK Słowiki często śpiewają w nocy (jak również za dnia). W języku an­giel­skim słowik to "ni­gh­tin­ga­le­", co ozna­cza­ło "nocną śpie­wacz­kę­". Dawniej po­wszech­nie uważano bowiem, że to samice śpie­wa­ją, podczas gdy w rze­czy­wi­sto­ści śpiewają wy­łącz­nie samce. Ciekawe informacje?
Które kwiaty sadzi się, aby oczyścić glebę ze szkodliwych substancji?
SŁONECZNIKI Sło­necz­nik potrafi usuwać z gleby takie nie­po­żą­da­ne sub­stan­cje jak arszenik czy uran. Co ciekawe, po wybuchu reaktora elek­trow­ni jądrowej w Czar­no­by­lu, przy miejscu ka­ta­stro­fy zaczęto sadzić właśnie sło­necz­ni­ki, aby usunęły z gleby tok­sycz­ne sub­stan­cje. Trudne pytanie?
Gdzie żyją największe papugi świata?
W NOWEJ ZELANDII Kakapo to gatunek dużej, nie­lot­nej papugi pro­wa­dzą­cej nocny tryb życia. Mimo, że Kakapo nie potrafią fruwać, to do­sko­na­le wspinają się po drze­wach. Nie­ste­ty, gatunek jest dra­ma­tycz­nie za­gro­żo­ny - ich liczbę szacuje się obecnie na około 100 osob­ni­ków. Wiedziałeś/aś o tym wcześniej?
Do której gromady zwierząt należy najwięcej gatunków?
DO OWADÓW Ponad 60% wszyst­kich znanych gatunków zwierząt to owady. Ciekawe informacje?
Który ocean ma najmniejsze zasolenie?
OCEAN ARKTYCZNY Za­so­le­nie wody w Arktyce zmienia się wraz ze zmianami pór roku, szcze­gól­nie przy po­wierzch­ni - gdy po­więk­sza się lub maleje warstwa lodu. Średnie za­so­le­nie jest niskie ze względu na małe pa­ro­wa­nie i spory dopływ słodkich wód z sy­be­ryj­skich rzek. Trudne pytanie?
Które z podanych ma największą ilość zębów?
PSY Koty mają 30 zębów, ludzie 32, zaś psy od 42 do 44. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Jakiego typu pustynią jest w większości Sahara?
KAMIENISTĄ Sahara to w większości kamienista hamada pokryta rumowiskiem skalnym. Ergi (obszary piaszczyste pokryte wydmami) stanowią jedynie 20% całkowitej powierzchni. Ciekawe informacje?
Który z wymienionych drapieżników nie wysysa płynów z ciała ofiary?
MODLISZKA Mo­dlisz­ka odgryza i przeżuwa ciało ofiary w sposób podobny do tego, w jaki robią to ssaki, ale jej szczęki roz­wie­ra­ją się na boki, a nie do dołu. Mo­dlisz­ka trzy­ma­jąc ofiarę w uścisku zawsze roz­po­czy­na jej kon­sump­cję od głowy. Wiedziałeś/aś o tym wcześniej?
Co trzeba zrobić, aby owoce ziemniaka nadawały się do spożycia?
SĄ TRUJĄCE Owoce ziem­nia­ka, podobnie jak i inne naziemne części, za­wie­ra­ją trującą so­la­ni­nę. Na zdjęciu widoczne są jadalne bulwy. Ciekawe informacje?
Barwy gwiazd odpowiadają temperaturze ich powierzchni. Które gwiazdy są najgorętsze?
NIEBIESKIE Barwy po­wierzch­ni gwiazd wskazują ich tem­pe­ra­tu­rę. Nie­bie­skie są naj­go­ręt­sze. Można wy­ko­rzy­stać ten fakt już przy pro­sty­ch, ama­tor­skich ob­ser­wa­cjach. Naj­chłod­niej­sze są gwiazdy czerwone (tem­pe­ra­tu­ra do 3200 K), cie­plej­sze po­ma­rań­czo­we i żółte (do 5700 K), gwiazdy białe są dużo bardziej gorące (do 9600 K), bia­ło­-nie­bie­skie osiągają tem­pe­ra­tu­rę do 28000 K, a nie­bie­skie nawet 50000 K. Trudne pytanie?
W jakim stanie skupienia woda ma największą gęstość?
CIEKŁYM Lód utwo­rzo­ny z czystej wody w wa­run­kach nor­mal­ne­go ci­śnie­nia at­mos­fe­rycz­ne­go ma około 8.3% mniejszą gęstość niż woda w stanie ciekłym. W związku z tym lód pływa po po­wierzch­ni wody. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Które drzewo iglaste zrzuca igły na zimę?
MODRZEW Modrzew to jedno z głównych drzew ro­syj­skich i ka­na­dyj­skich lasów igla­stych. W prze­ci­wień­stwie do innych drzew igla­sty­ch, których igły zostają na zimę, modrzew każdej jesieni zrzuca igły - żółkną one i opadają, po­zo­sta­wia­jąc na zimę po­zba­wio­ne igieł gałęzie. Podobala Ci się ta ankieta?
Który ssak nie reguluje aktywnie temperatury swojego ciała?
LENIWIEC W prze­ci­wień­stwie do innych ssaków, leniwiec nie zmienia tempa swojego (niezwy­kle po­wol­ne­go) me­ta­bo­li­zmu tak, by ogrzać lub ochło­dzić or­ga­nizm. Leniwce żyją jedynie w ciepłych lasach desz­czo­wy­ch, a tem­pe­ra­tu­rę ciała regulują tak, jak zwie­rzę­ta zmien­no­ciepl­ne - prze­miesz­cza­jąc się między miej­sca­mi na­sło­necz­nio­ny­mi i za­cie­nio­ny­mi. Oceń ankietę w skali od 1 do 5.
Jak często korzystasz z internetu?
Jakie masz wykształcenie?
Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?  
Wybierz płeć:
Ile masz lat?
W jakim województwie mieszkasz?