Nazwa badania: Matematyka- królowa nauk.

Znajdujesz się w przeglądzie wyników na żywo


Zaznacz liczbę pierwszą.

N = 534

Brak wykresu dla pytania:


2
Liczba pierwsza to liczba która dzieli się przez 1 i przez samą siebie.


Który z matematyków był pierwowzorem głównego bohatera filmu "Piękny umysł"?

N = 529

Brak wykresu dla pytania:


JOHN NASH
John Nash (1928-2015) był ame­ry­kań­skim ma­te­ma­ty­kie­m, spe­cja­li­zu­ją­cym się w teorii gier. Wpro­wa­dził pojęcie "rów­no­wa­gi Nasha" - kluczowe w eko­no­mii. Nash cierpiał na schi­zo­fre­nię pa­ra­no­idal­ną, która wcześnie wy­łą­czy­ła go z życia na­uko­we­go. Historia jego życia została ze­kra­ni­zo­wa­na w 2001 roku w filmie "Piękny umysł", w którym główną rolę zagrał Russell Crowe. John zginął w 2015 roku w wypadku sa­mo­cho­do­wym (jadąc tak­sów­ką) razem ze swoją żoną.


Jak nazywa się dziesięć do potęgi setnej?

N = 528

Brak wykresu dla pytania:


GOOGOL
Nazwa wy­szu­ki­war­ki in­ter­ne­to­wej Google powstała przez pomyłkę jej twórcy L.Pa­ge­'a, któremu chodziło o googola.


Tales uznawany za pierwszego matematyka , założył szkołę:

N = 526

Brak wykresu dla pytania:


JOŃSKĄ
Jońską szkołą przy­ro­dy, bądź jak wolą inni fi­lo­zo­fią przyrody nazywamy bardzo wczesny etap kształ­to­wa­nia się w Grecji fi­lo­zo­fii ma­te­ria­li­stycz­nej.Za­po­cząt­ko­wał ją Tales z Miletu. W ra­cjo­nal­ny, logiczny sposób chcieli oni dojść do tego jak m.in. doszło do po­wsta­nia kuli ziem­skiej i wszyst­kich stworzeń i wytworów na niej ist­nie­ją­cych


Ile w przybliżeniu wynosi złota liczba (liczba "fi")?

N = 526

Brak wykresu dla pytania:


1,61
Złota liczba to stosunek w jakim dzieli się odcinek aby zachował on tzw. złotą pro­por­cję, boską pro­por­cję. Złoty podział wy­ko­rzy­stu­je się często w es­te­tycz­ny­ch, pro­por­cjo­nal­nych kom­po­zy­cjach ar­chi­tek­to­nicz­ny­ch, ma­lar­ski­ch, fo­to­gra­ficz­nych itp.


Kto wymyślił ruletkę, zwaną królową kasyn?

N = 523

Brak wykresu dla pytania:


BLAISE PASCAL
W 1645 r. wybitny ma­te­ma­tyk Blaise Pascal wymyślił ruletkę na bazie swoich ma­te­ma­tycz­nych za­in­te­re­so­wań ra­chun­kiem praw­do­po­do­bień­stwa. Nie było w niej wówczas zera, które zostało dodane później, aby zwięk­szyć zyski kasyn.


Tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to stosunek długości:

N = 523

Brak wykresu dla pytania:


PRZYPROSTOKĄTNEJ DO PRZYPROSTOKĄTNEJ
Tg i Ctg to stosunek długości przy­pro­sto­kąt­nej do przy­pro­sto­kąt­ne­j, na­to­miast funkcje sinus i cosinus to stosunek przy­pro­sto­kąt­nej do prze­ciw­pro­sto­kąt­nej. Istnieje również secans i co­se­can­s, jako stosunek długości prze­ciw­pro­sto­kąt­nej do przy­pro­sto­kąt­nej.


Ile razy podczas doby zachodzą na siebie wskazówki godzinowa i minutowa?

N = 523

Brak wykresu dla pytania:


22
Podczas doby wska­zów­ka minutowa wykonuje 24 obroty. W tym samym czasie go­dzi­no­wa wykonuje dwa obroty.


Ile sekund ma godzina?

N = 524

Brak wykresu dla pytania:


60*60=3600


Jakiego systemu liczbowego używali starożytni Sumerowie i Babilończycy w astronomii?

N = 524

Brak wykresu dla pytania:


SZEŚĆDZIESIĄTKOWEGO
System ten używany jest do dziś do zapisu czasu, co wynika z używania w śre­dnio­wie­czu sta­ro­żyt­nych tablic astro­no­micz­nych. Pół godziny po ósmej za­pi­su­je­my nie 8,5 a tylko 8:30.


Która liczba z podanych jest największa?

N = 523

Brak wykresu dla pytania:


100 BILIARDÓW
Miliard ma 9 zer, bilion 12 zer, a biliard 15 zer.


Który znany uczony urodził się w dzień liczby Pi? (14 Marca)

N = 523

Brak wykresu dla pytania:


ALBERT EINSTEIN
Dzień 14 marca stał się nie­for­mal­nym świętem na wielu szkołach i uczel­niach - gdyż dzień ten łączy zarówno data po­kry­wa­ją­ca się z liczbą Pi (3.14), jak i rocznica urodzin Alberta Ein­ste­ina. W krajach an­glo­sa­skich istnieje tradycja przy­go­to­wy­wa­nia "Pi pie" (wym. paj paj) czyli ciasta Pi.


Które z tych matematycznych pojęć rzeczywiście istnieje:

N = 524

Brak wykresu dla pytania:


LICZBA TAKSÓWKOWA
Liczba tak­sów­ko­wa to naj­mniej­sza dodatnia liczba, która może być wyrażona jako suma dwóch sze­ścia­nów liczb na­tu­ral­nych na n różnych spo­so­bów. Twórcą był Sri­ni­va­sa Ra­ma­nu­jan - indyjski samouk geniusz ma­te­ma­tycz­ny . Mawiał, że bogini Namagiri zsyła mu na­tchnie­nie, wzory i wyniki w snach. Jego funkcje mo­du­lar­ne, a zwłasz­cza tzw. funkcja Ra­ma­nu­ja­na, są wy­ko­rzy­sty­wa­ne m.in. w teorii su­per­strun.


Wynikiem działania: -3 do potęgi 4 będzie:

N = 525

Brak wykresu dla pytania:


DODATNI
Liczba ujemna pod­nie­­sio­­na do potęgi pa­­rzy­­stej nie­­u­je­m­nej (np. -3 do potęgi 2,4,6 itd.) będzie do­­da­t­nia, ponieważ dwa minusy dają plus. W tym dzia­­ła­­niu są cztery minusy, a zatem dwa plusy. Nie zostały sa­­mo­­dzie­l­ne minusy, więc wynik będzie dodatni. Można to też wy­­tłu­­ma­­czyć tak: wynik potęgi ,w której liczba ujemna jest pod­nie­­sio­­na do potęgi pa­­rzy­­stej nie­­u­je­m­nej będzie zawsze dodatni.


Na jakim uniwersytecie wykładał Stefan Banach, wybitny polski matematyk?

N = 525

Brak wykresu dla pytania:


WE LWOWIE
Stefan Banach prze­wo­dził tzw. lwow­skiej szkole ma­te­ma­tycz­ne­j, grupie ma­te­ma­ty­kó­w, którzy roz­wi­nę­li analizę funk­cjo­nal­ną. Dziś ich dorobek należy do programu na­ucza­nia ma­te­ma­ty­ki na uczel­niach całego świata.


Komu przypisywane jest autorstwo tabliczki mnożenia?

N = 525

Brak wykresu dla pytania:


PITAGORASOWI
W wielu językach (np ro­syj­ski­m, fran­cu­ski­m) ta­blicz­ka mnożenia zwana jest ta­blicz­ką Pi­ta­go­ra­sa.


Jak często korzystasz z internetu?

N = 523


Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa? 

N = 524


Wybierz płeć:

N = 521

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2


Ile masz lat?

N = 525

 


W jakim województwie mieszkasz?

N = 528