Analiza wyników ankiety "Quiz chemiczny."

Co odkryła Maria Skłodowska Curie?
PIERWIASTKI PROMIENIOTWÓRCZE RAD I POLON Do jej dokonań należą: opra­co­wa­nie teorii pro­mie­nio­twór­czo­ści, technik roz­dzie­la­nia izotopów pro­mie­nio­twór­czych oraz odkrycie dwóch nowych pier­wiast­ków – radu i polonu. Z jej ini­cja­ty­wy pro­wa­dzo­no także pierwsze badania nad le­cze­niem raka za pomocą pro­mie­nio­twór­czo­ści. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Jaka liczba pH określa substancję, która nie ma odczynu ani kwaśnego, ani zasadowego?
pH 7 Roztwory o odczynie poniżej 7.0 to kwasy, zaś o odczynie powyżej 7.0 - to zasady. Ciekawe informacje?
Który, widoczny na zdjęciu, popularny napój, jasno świeci w świetle ultrafioletowym?
TONIK Tonik jest przej­rzy­sty w świetle dzien­ny­m, zaś w ul­tra­fio­le­cie zaczyna świecić. Dotyczy to tylko tych toników, które za­wie­ra­ją chininę (obecnie dostępne są w sprze­da­ży także toniki bez chi­ni­ny­). Nawet mi­ni­mal­ne jej stężenie wywołuje ten efekt. Wiedziałeś/aś o tym wcześniej?
Które z poniższych nie jest pierwiastkiem chemicznym?
JOWISZ Uran, neptun oraz pluton to pier­wiast­ki che­micz­ne. Nie ma na­to­miast pier­wiast­ka na­zwa­ne­go od planety Jowisz. Trudne pytanie?
Jak można przeciąć diament?
UŻYWAJĄC DIAMENTU Diament jest naj­tward­szą sub­stan­cją na świecie i stąd ogromne spojenie między atomami, dlatego do prze­cię­cia diamentu możemy użyć tylko dia­men­tu. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Co należy zrobić (najlepiej) w przypadku rozbicia termometru zawierającego rtęć?
POSYPAĆ MIEJSCE Z RTĘCIĄ SIARKĄ Rtęć i więk­szość jej związków jest silnie tok­sycz­na i stanowi częste za­nie­czysz­cze­nie śro­do­wi­ska. Jeżeli dostanie się do śro­do­wi­ska wodnego, mi­kro­or­ga­ni­zmy metylują ją i w ten sposób powstaje związek me­ta­lo­or­ga­nicz­ny – di­me­ty­lor­tęć. Jest on roz­pusz­czal­ny w tłusz­cza­ch, a zarazem bardzo tok­sycz­ny i trwały oraz kumuluje się w or­ga­ni­zmach żywych. W przy­pad­ku użycia siarki tworzy się trud­no­roz­pusz­czal­ny siarczek rtę­ci­(II) (HgS), który jest mniej groźny. Ciekawe informacje?
Jak powszechnie nazywa się kwas acetylosalicylowy?
ASPIRYNA Aspiryna ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­krze­po­we. Nie wolno jej podawać osobom ze skłon­no­ścia­mi do krwo­to­ków (np z nosa). Dobrze na­to­miast podać ją bez­po­śred­nio po zawale, dzięki temu zmniej­sza się ryzyko za­krze­pu, ko­lej­ne­go zawału oraz ob­umar­cia tkanki ser­co­wej. Wiedziałeś/aś o tym wcześniej?
Do czego używany jest czysty tlen?
DO SPAWANIA Spawanie przy użyciu palnika ace­ty­le­no­wo­-tle­no­we­go zostało wy­na­le­zio­ne w roku 1903 przez fran­cu­skich in­ży­nie­rów Edmonda Fouche i Charlesa Picarda. Użycie tlenu zamiast po­wie­trza pozwala na znaczne zwięk­sze­nie tem­pe­ra­tu­ry pło­mie­nia palnika: wynosi ona 2000°C przy użyciu po­wie­trza i propanu, 2500°C dla tlenu i propanu, i aż 3500°C dla tlenu i ace­ty­le­nu. Trudne pytanie?
W jakim stanie skupienia woda ma największą gęstość?
CIEKŁYM Lód utwo­rzo­ny z czystej wody w wa­run­kach nor­mal­ne­go ci­śnie­nia at­mos­fe­rycz­ne­go ma około 8.3% mniejszą gęstość niż woda w stanie ciekłym. W związku z tym lód pływa po po­wierzch­ni wody. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Który z tłuszczów używanych do smażenia ma najniższą temperaturę dymienia?
MASŁO Tem­pa­ra­tu­ra, w której zaczyna dymić masło, to 150°C. Inne tłuszcze można roz­grze­wać do wyższej tem­pe­ra­tu­ry: smalec do 190°C, oliwę do 191-238°C (za­leż­nie od ro­dza­ju­), a olej sło­necz­ni­ko­wy do 227°C. Ciekawe informacje?
Która z witamin nie jest rozpuszczalna w wodzie?
WITAMINA K Witaminy A,D,E i K są roz­pusz­czal­ne w tłusz­czach. Reszta roz­pusz­cza się w wodzie.  Trudne pytanie?
Wzór chemiczny wody utlenionej to:
H2O2 Woda utle­nio­na to nie­orga­nicz­ny związek che­micz­ny z grupy nad­tlen­kó­w, jedna z re­ak­tyw­nych form tlenu. Otrzy­ma­ny został po raz pierwszy przez Louisa Thénarda w 1818 roku w reakcji nad­tlen­ku baru z kwasem azo­to­wy­m. Wiedziałeś/aś o tym wcześniej?
Którego kwasu używa się do produkcji materiałów wybuchowych?
KWASU AZOTOWEGO W reakcji z kwasem azotowym otrzy­mu­je się wiele wy­so­ko­ener­ge­tycz­nych związków che­micz­nych za­wie­ra­ją­cych grupę nitrową, w tym ni­tro­gli­ce­ry­nę i tri­ni­tro­to­lu­en (tro­ty­l). Ciekawe informacje?
Zlewanie cieczy znad osadu, który zalega pod cieczą w naczyniu to:
DEKANTACJA De­kan­ta­cję stosuje się np. przy pro­duk­cji piwa lub do wzmoc­nie­nia i po­lep­sze­nia aromatu wy­do­by­wa­ją­ce­go się z wina. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Który pierwiastek został nazwany na cześć Słońca?
HEL Hel został odkryty w 1868 roku najpierw na Słońcu w jego widmie spek­tral­ny­m, a dopiero później na Ziemi. Nazwę pier­wiast­ka utwo­rzo­no od Heliosa, grec­kie­go boga Słońca. Trudne pytanie?
Konsumpcja którego rodzaju alkoholu wywołuje ślepotę?
METANOLU Alkohol metylowy jest silną tru­ci­zną, 8-10 gramów powoduje ślepotę, 12-20 gramów – śmierć. W przy­pad­ku spożycia me­ta­no­lu, ra­tun­ko­wym sposobem na unik­nię­cie cięż­kie­go zatrucia jest wypicie sporej ilości etanolu. Szko­dli­wy jest bowiem nie sam metanol, a produkty jego me­ta­bo­li­zo­wa­nia. Jako, że etanol jest me­ta­bo­li­zo­wa­ny przed me­ta­no­le­m, do­star­cze­nie go do or­ga­ni­zmu daje czas na wy­da­le­nie me­ta­no­lu. Podobała Ci się ta ankieta?
Która benzyna jest bardziej kaloryczna - 95 czy 98?
O LICZBIE OKTANOWEJ 95 Liczba oktanowa określa od­por­ność paliwa na spalanie stukowe (de­to­na­cyj­ne­). Paliwo o wyższej liczbie okta­no­wej zwiększa kulturę pracy silnika i obniża hałas (co wywołuje często u kierowcy poczucie większej mocy). Jednak to na baku paliwa 95 samochód jest w stanie prze­je­chać większy dystans. Oceń w skali od 1 do 5 w jakim stopniu podobała Ci się ta ankieta.
Jak często korzystasz z internetu?
Jakie masz wykształcenie?
Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?  
Wybierz płeć:
Ile masz lat?
W jakim województwie mieszkasz?