Analiza wyników ankiety "Wynalazki które zmieniły świat,"

Co wynaleźli bracia Wright?
SAMOLOT Rankiem 17 grudnia 1903 roku na polach Kitty Hawk w Północnej Karolinie w powietrze wzbiła się pierwsza w historii maszyna latająca cięższa od powietrza. Samolot będący dziełem braci Orvilla i Wilbura Wrightów wykonał serię lotów, które zapoczątkowały długą i niesamowitą historię lotnictwa. Znane Ci były te informacje wcześniej?
Kogo uznaje się za twórców monet?
FENICJAN Twórcami monet byli praw­do­po­dob­nie Fe­ni­cja­nie. Fenicja to sta­ro­żyt­na kraina obej­mu­ją­ca tereny dzi­siej­sze­go Libanu, za­chod­niej Syrii i pół­noc­ne­go Izraela. Oprócz wy­na­le­zie­nia monet, Fe­ni­cja­nie stwo­rzy­li również pierwsze w historii pismo al­fa­be­tycz­ne. Ciekawe informacje?
W jakim kraju powstała pierwsza publiczna linia kolejowa?
W ANGLII Kolej istniała od sta­ro­żyt­no­ści w postaci kolei konnych wy­ko­rzy­stu­ją­cych wy­żło­bie­nia w ka­mien­nych płytach dróg. Naj­in­ten­syw­niej­szy rozwój kolei przypada na rok 1825, kiedy to George Ste­phen­son uru­cho­mił pierwszą pu­blicz­ną linie między Stockton a Dar­ling­ton. Linia ta liczyła około 15 km dłu­go­ści, a pierwsza lo­ko­mo­ty­wa parowa pokonała tę trasę w 65 minut. Trudne pytanie?
W jakiej dziedzinie zasłynęli bracia Lumiere?
KINEMATOGRAFII Ludwik Lumiere (1864-1948) i August Lumiere (1862-1954) wynalazcy kinematografu. Dwaj synowie fabrykanta artykułów fotograficznych w Lyonie. Wiedziałeś/aś o tym?
W którym roku został wynaleziony telefon?
1876 r. W roku 1876 dwóch wynalazców, Elisha Gray i Alexander Bell, samodzielnie zaprojektowali swoje telefony. Obaj mężczyźni szybko udali się do urzędu patentowego; dzieliła ich różnica kilku godzin; Bell jako pierwszy opatentował swój telefon. Ciekawe informacje?
Penicylina została wynaleziona przez:
FLEMINGA Antybiotyk o nazwie penicylina został odkryty w pierwszej połowie XX wieku przez szkockiego lekarza mikrobiologa - Aleksandra Fleminga. Odkrycie to stało się przełomowym momentem w medycynie i zapoczątkowało szereg badań nad właściwościami antybiotyków. Znane Ci były te informacje wcześniej?
Który lud po raz pierwszy użył systemu irygacyjnego (nawadniającego)?
SUMEROWIE Chociaż kanały nawadniające kopano już w Mezopotamii jeszcze w czasach przedsumeryjskich, to jednak Sumerowie rozwinęli system irygacji do tego stopnia, że stała się ona podstawą ich cywilizacji. Trudne pytanie?
Co zawierał dynamit opatentowany przez Alfreda Nobla?  
NITROGLICERYNĘ I ZIEMIĘ OKRZEMKOWĄ Dynamit po­cząt­ko­wo zawierał 75% ni­tro­gli­ce­ry­ny i 25% ziemi okrzem­ko­wej. Wy­na­la­zek był ważny dlatego, że pozwalał na w miarę bez­piecz­ne wy­ko­rzy­sta­nie odkrytej wcze­śniej ni­tro­gli­ce­ry­ny, która w stanie czystym jest zbyt wy­bu­cho­wa, by się nią po­słu­gi­wać. Znane Ci były te informacje wcześniej?
W którym roku Samuel Finley Breese Morse oraz Alfred Lewis Vail stworzyli alfabet Morse'a?
1838 r. Kod Morse’a – stwo­rzo­ny w 1838 przez Samuela Morse’a i Alfreda Vaila sposób re­pre­zen­ta­cji al­fa­be­tu, cyfr i znaków spe­cjal­nych za pomocą dźwię­kó­w, błysków światła, impulsów elek­trycz­nych lub znaków po­pu­lar­nie zwanych kreską i kropką. Ciekawe informacje?
Gdzie wynaleziono czarny proch (strzelniczy)?  
W CHINACH Proch strzel­ni­czy wy­na­le­zio­no w Chinach w IX wieku i był prak­tycz­nie jedyną znaną mie­sza­ni­ną pi­ro­tech­nicz­ną mio­ta­ją­cą aż do połowy XIX wieku. Dziś używa się prochu bez­dym­ne­go, który jest efek­tyw­niej­szy. Wiedziałeś/aś o tym?
Jak brzmiały pierwsze słowa wypowiedziane przez telefon skonstruowany przez Aleksandra Bella?
PANIE WATSON, PROSZĘ TU PRZYJŚĆ, POTRZEBUJĘ PANA. Pierwsze słowa wypowiedziane przez telefon, przez Bella do jego asystenta Tomasa Watsona, zanotowane w dzienniku laboratoryjnym Bella 10 marca 1876 roku brzmiały: Mr. Watson – come here – I want to see you. (ang.) Trudne pytanie?
Robert Fulton wykorzystał maszynę parową wynalezioną przez Jamesa Watta. Który środek transportu skonstruował?
ŁÓDŹ PAROWĄ Robert Fulton - inżynier amerykański, wynalazca, skonstruował pierwszy statek parowy. Studiował malarstwo w Londynie, później zajął się konstruowaniem statków. Ciekawe informacje?
Co było główną wadą rewolwerów Colta, w porównaniu do konkurencyjnych konstrukcji?
BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA METALOWYCH NABOI Re­wol­we­ry Colta były przez wiele lat ka­pi­szo­no­we, pra­co­chłon­nie ładowane od przodu bębenka. Samuel Colt popełnił wielki błąd od­rzu­ca­jąc pomysł jednego ze swoich pra­cow­ni­kó­w, Rollina White. Za­pro­po­no­wał on, aby bębenek re­wol­we­ru prze­wier­cać na wylot, co pozwoli na ła­do­wa­nie naboi od tyłu. Aro­ganc­ki Colt zwolnił jednak White'a. Ten zaniósł swój pomysł do kon­ku­ren­cji, Smith & Wesson, gdzie został on opa­ten­to­wa­ny, blokując rozwój re­wol­we­rów Colta na ponad 20 lat. Ciekawe informacje?
Który z poniższych wynalazków jest dziełem polaka?
LAMPA NAFTOWA Skonstruowana przez polskiego chemika, farmaceutę i przedsiębiorcę  Ignacego Łukasiewicza w 1853 roku we Lwowie. Była efektem prac nad destylacją ropy naftowej. Odkrycie to miało bezpośredni wpływ na rozwój przemysłu naftowego. Podobała Ci się ta ankieta?
Ile trwał pierwszy udany lot samolotem?
12 SEKUND Pierwszy lot samolotem na świecie trwał 12 sekund. Samolot ( Flyer I) pilotowany przez Orville’a Wrighta pokonał 36,5 m. Tego dnia odbyły się łącznie cztery loty, z których najdłuższy trwał 59 sekund. Oceń w skali od 1 do 5 w jakim stopniu podobała Ci się ta ankieta.
Jak często korzystasz z internetu?
Jakie masz wykształcenie?
Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?  
Wybierz płeć:
Ile masz lat?
W jakim województwie mieszkasz?