Analiza wyników ankiety "Ciekawostki biologiczne."

Które białko powoduje krzepnięcie krwi?
FIBRYNOGEN Aby ogra­ni­czyć utratę krwi i ułatwić re­ge­ne­ra­cję naczynia krwio­no­śne­go w miejscu zra­nie­nia powstaje skrzep. Tworzą go płytki krwi i roz­pusz­czo­ne w osoczu białko- fi­bry­no­gen. Pod wpływem sub­stan­cji wy­dzie­la­nej przez płytki krwi- trom­bi­nę, fi­bry­no­gen zmienia się w fibrynę, która tworzy gęstą sieć w miejscu zra­nie­nia. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Czy wirusy są zaliczane do organizmów żywych?
NIE, ŻADNE NIE NALEŻĄ Wirusy nie są za­li­cza­ne do or­ga­ni­zmów żywych, choć uak­tyw­nia­ją się w or­ga­ni­zmie ży­wi­cie­la. Nie po­sia­da­ją m.in. budowy ko­mór­ko­wej i nie wykazują żadnych procesów me­ta­bo­licz­nych. Ciekawe informacje?
Konwalia to popularna roślina ozdobna posiadająca kwiaty o charakterystycznym zapachu i dzwonkowatym kształcie. Czy poza walorem estetycznym posiada ona jakieś właściwości?
TAK, JEST WYKORZYSTYWANA JAKO LEK NA SERCE Konwalia majowa wzmacnia siłę skurczu serca i jest sto­so­wa­na w po­cząt­ko­wych stadiach nie­wy­dol­no­ści krą­że­nia. Jest jed­no­cze­śnie silnie trująca przy przedaw­ko­wa­niu. Trudne pytanie?
Z której części serca wychodzi aorta?
Z LEWEJ KOMORY Serce składa się z dwóch komór i dwóch przed­sion­ków. Krew bogata w dwu­tle­nek węgla z prawego obiegu wędruje do płuc, gdzie zostaje na­tle­nio­na, powraca żyłami płucnymi do lewej komory (poprzez lewy przed­sio­ne­k) i zostaje prze­trans­por­to­wa­na aortą do dalszych organów. Wiedziałeś/aś o tym wcześniej?
Na jakim organizmie Gregor Mendel badał dziedziczność genów?
NA GROSZKU Gregor Mendel nazywany jest ojcem ge­ne­ty­ki. Do swoich badań wy­ko­rzy­sty­wał groch, ponieważ mógł uzyskać szybko następne po­ko­le­nia. Usuwał on pręciki kwiatów, by zapobiec sa­mo­za­płod­nie­niu, a gdy uzyskał osobniki czystych linii, krzy­żo­wał je ze sobą. Za­uwa­ży­ł, że gdy skrzy­żu­je roślinę o kwiatach barwy czer­wo­nej z rośliną o kwiatach barwy białej, uzyska rośliny o kwiatach czer­wo­nych. Gdy na­stęp­nie skrzy­żu­je je ze sobą istnieje 25% praw­do­po­do­bień­stwa na uzy­ska­nie barwy białej.  Ciekawe informacje?
Przez co transportowany jest tlen w krwi człowieka?
PRZEZ ERYTROCYTY I OSOCZE Tlen transportowany jest głownie przez erytrocyty. W połączeniu z hemoglobiną tworzy utlenowaną (nie utlenioną, nie zachodzi reakcja utlenienia pomiędzy żelazem a tlenem) hemoglobinę - oksyhemoglobinę. Natomiast około 3% tlenu transportowane jest w postaci rozpuszczonej w osoczu. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Czym jest choroba Hashimoto?
AUTOMMUNOLOGICZNE ZAPALENIE TARCZYCY Choroba Ha­shi­mo­to to za­pa­le­nie tarczycy o podłożu au­to­im­mu­no­lo­gicz­ny­m, częsta przy­czy­na pier­wot­nej nie­do­czyn­no­ści tar­czy­cy. Terapia to L-ty­rok­sy­na. Ciekawe informacje?
Z czego zbudowane są igły jeża?
Z KERATYNY Keratyny to proteiny będące głównym budulcem włosów, pa­znok­ci, rogów i pazurów ssaków. Igły jeża mają budowę podobną do włosów - są w środku puste, za­wie­ra­ją jednak znacznie więcej keratyn. Trudne pytanie?
Jaka choroba powodowana jest 3 chromosomem w 21 parze chromosomów?
ZESPÓŁ DOWNA Zespół Downa, trisomia 21 (ang. Down syn­dro­me, trisomy 21), dawniej nazywany mon­go­li­zmem – zespół wad wro­dzo­nych spo­wo­do­wa­ny obec­no­ścią do­dat­ko­we­go chro­mo­so­mu 21. Eponim pochodzi od nazwiska bry­tyj­skie­go lekarza Johna Langdona Downa, który opisał go w 1866 roku. W 1959 roku Jérôme Lejeune odkrył, że u podstaw zespołu wad wro­dzo­nych leży trisomia chro­mo­so­mu 21. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Ile jest kręgów lędźwiowych?
5 Krę­go­słup posiada 33- 34 kręgów składa się z: 7 kręgów szyj­ny­ch, 12 kręgów pier­sio­wy­ch, 5 kręgów lę­dź­wio­wy­ch, 5 kręgów krzy­żo­wych (zro­śnię­tych z kością krzy­żo­wą­), 4 lub 5 kręgów gu­zicz­nych (zro­śnię­tych z kością gu­zicz­ną) Ciekawe informacje?
W której erze geologicznej żyjemy?
KENOZOICZNEJ Era ke­no­zo­icz­na – era, która roz­po­czę­ła się ok. 66 mln lat temu (od wy­mie­ra­nia kre­do­we­go) i trwa do dziś. Era ke­no­zo­icz­na bywa czasem okre­śla­na mianem ery ssaków, owadów lub ery roślin kwia­to­wy­ch, bowiem te grupy przeszły w niej równie in­ten­syw­ny rozwój ewo­lu­cyj­ny. Trudne pytanie?
Do jakiej nadrodziny należą mrówki?
OSY Chociaż trudno w to uwie­rzy­ć, mrówki należą do tej nad­ro­dzi­ny. Są bliżej spo­krew­nio­ne z osami i szer­sze­nia­mi, niż, zda­wa­ło­by się, dużo bardziej do osy podobne pszczoły i trzmie­le. Ciekawe informacje?
Jak długi jest przełyk człowieka?
23-25 cm Prze­ły­k-or­gan łączący gardło z żo­łąd­kiem służy trans­por­to­wa­niu pokarmu na tym właśnie odcinku. Nie ma funkcji tra­wie­nia pokarmu. Trudne pytanie?
Ile razy rocznie poruszają się żebra podczas oddychania?
5 milionów W trakcie od­dy­cha­nia żebra po­ru­sza­ją się rocznie 5 milionów razy. Podobała Ci się ta ankieta?
Ruchomy typ połączenia kości to...?
ŻADNE Z POWYŻSZYCH Ruchome po­łą­cze­nia kość noszą nazwę stawów. Ze względu na zakres wy­ko­ny­wa­nych ruchów dzielimy je na jed­no­osio­we, dwu­osio­we, wie­lo­osio­we. Oceń w skali od 1 do 5 w jakim stopniu podobała Ci się ankieta.
Jak często korzystasz z internetu?
Jakie masz wykształcenie?
Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa? 
Ile masz lat?
W jakim województwie mieszkasz?